Uw privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, of u zelf heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Uiteraard heeft u het recht om gegevens uit uw dossier op te vragen, te laten corrigeren of uw dossier te laten verwijderen.

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

 


De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Daarnaast voldoet mijn praktijk ook aan de meest recente privacywetgeving volgens de AVG. Onderdelen van de AVG zijn onder andere:

• Een register bijhouden van verwerkingsactiviteiten.
• Een register bijhouden van datalekken en het verplicht melden hiervan mocht zich een datalek voordoen.
• U het recht heeft op dataportabiliteit, oftewel u kunt uw gegevens in mijn dossier opvragen en eventueel doorgeven aan een andere organisatie.
• Aantonen dat de client heeft toestemming heeft gegeven voor het vastleggen van uw gegevens in een dossier.

Het register van verwerkingsactiviteiten
Het register van verwerkingsactiviteiten bevat informatie over de persoonsgegevens die worden vastgelegd in het cliëntendossier, of in een digitaal programma. De AVG schrijft voor welke informatie ik als therapeut in het register moet zetten. Als de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) daar om vraagt, moet ik het register direct kunnen laten zien.

 


Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn de volgende gegevens:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • Uw BSN nummer
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling
 • De kosten van het consult

 

Google Analytics 

Ik maak gebruik van Google Analytics, echter heb ik het delen van persoonsgegevens met Google geblokkeerd. Ook heb ik een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google en daarmee voldoe ik aan de richtlijnen van de AVG.